top of page

Israël

Wij geloven dat God het begin van Zijn plan om de hele mensheid te redden, is begonnen in en met het volk Israël. Dit begon met het roepen, testen en uiteindelijk zegenen van Abraham. Uit zijn zoon Izaäk en diens zoon Jakob is het volk Israël voortgekomen. De weg die God met de Israëlieten ging, staat uitgebreid beschreven in het Oude Testament, de eerste 39 boeken in de Bijbel. Deze verhalen zijn mooie lessen die wij als Christenen kunnen lezen en toepassen in onze eigen levens in vergelijkbare situaties. 

 

Uiteindelijk is Jezus ook als Israëliet en Jood geboren. Alhoewel Jezus Zijn plan om de mensheid te redden in Israël was begonnen en daar ook voltooide, was het Zijn opdracht om dit verder uit te voeren tot aan de uiteinden der aarde. Zijn discipelen hebben dit dan ook verder opgepakt en dit plan wordt tot op de dag van vandaag uitgevoerd door de Kerk. Zowel buiten Israël als inmiddels ook in Israël.

Mattheüs 28:18-19

Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: "Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.  

silhouette photography of national flag_edited_edited.jpg

RUACH Ministries Sittard bidt voor de vrede van Israël, zoals de Bijbel ons ook opdraagt en wilt zeker ook een zegen zijn voor Israël. Dit betekent niet dat wij achter alle acties staan die Israël vandaag de dag uitvoert, waarbij mensenrechten worden geschonden. Uiteindelijk houdt God van alle mensen en wilt Hij een relatie met zowel Israël als alle andere volken en naties. 

 

Toch geloven wij dat wie een zegen zijn voor Israël, ook worden gezegend door God. En dat daarnaast de wederkomst van Jezus Christus plaats zal vinden in Israël. 

 

Deuteronomium 6:4 

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. 

Genesis 12:3

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt ,zal ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. 

bottom of page